„Jačanje kapaciteta „Mreže organizacija za postpenalnu pomoć Srbije“

Donator: Misija OEBS u Srbiji preko IPA programa

Trajanje projekta: 25.06. – 26.12.2019.

Glavni cilj: Jačanje kapaciteta „Mreže organizacija za postpenalnu pomoć Srbije“

Specifični ciljevi:

  1. Jačanje kapaciteta Sekretarijata Mreže

Osnovne aktivnosti su usmerene na obezbeđivanje prostora za rad sekretarijaa i delimično pokriveni honorari za angažovane u radu sekretarijata.

  1. Kreiranje osnovnih akata Mreže

Aktivnosti u okviru ovog specifičnog cilja usmerene su na kreiranje dve radne grupe. Prva radna grupa ima zadatak da kreira dva podstatutarna akta: Poslovnik o radu UO i Pravilnik o radu MOPPS-a. Druga radna grupa ima zadatak da kreira strateški plan za tri godine.

  1. Uspostavljanje jake saradnje izmešu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i MOPPS-a

Za postizanje ovog specifičnog cilja formirana je radna grupa koja treba da uz podršku same Ušrave kreira Memorandu o saradnji ove dve strane a da on bude u skladu sa strateškim planom Mreže.