Članice "Mreže za postpenalnu podršku Srbije" svoje aktivnosti sprovode na dva načina. Prvi je direktno pružanje postpenalne podrške licima koja su stupila na slobodu kroz različite programe i aktivnosti. Sa druge strane, neke članice nemaju ovakve aktivnosti, ali se u svom radu putem analize zakona, zagovaranja i javnih kampanja bore za unapređenje postpenalne prakse u Srbiji. U želji da članice koje pružaju direktnu podršku približimo licima kojima je takva podrška potrebna, na ovoj stranici smo izlistali sve članice koje imaju ovakve aktivnosti. Za više informacija možete ih kontaktirati na telefone ili e-mail adrese, posetiti njihove internet stranice ili kontaktirati direktno Mrežu preko navedenih kontakata.

Članice "Mreže za postpenalnu podršku Srbije" svoje aktivnosti sprovode na dva načina. Prvi je direktno pružanje postpenalne podrške licima koja su stupila na slobodu kroz različite programe i aktivnosti. Sa druge strane, neke članice nemaju ovakve aktivnosti, ali se u svom radu putem analize zakona, zagovaranja i javnih kampanja bore za unapređenje postpenalne prakse u Srbiji. U želji da članice koje pružaju direktnu podršku približimo licima kojima je takva podrška potrebna, na ovoj stranici smo izlistali sve članice koje imaju ovakve aktivnosti. Članice deluju u svojim lokalnim zajednicama i izlistane su po gradovima iz kojih dolaze. Za više informacija možete ih kontaktirati na telefone ili e-mail adrese, posetiti njihove internet stranice ili kontaktirati direktno Mrežu preko navedenih kontakata.

NEOSTART

Beograd

NEOSTART sprovodi nekoliko različitih programa koji su usmereni na pružanje postpenalne podrške: INFO liniju, terenski rad, Kutak za aktivno traženje posla, Savetovalište i poseban program usmeren na mlade koji izlaze iz vaspitno – popravnog doma.

065/96-97-999

Izlazak

Beograd

Organizacija Izlazak pre svega podršku pruža licima koja žele da se izbore sa problemom zavisnosti od droga. Podršku pružaju kroz INFO liniju, uključivanje u programe lečenja, uključivanje u rad socijalnog preduzeća i druge aktivnosti. 

0800/104-100

ADVERTO

Beograd

ADVERTO okuplja stručnjake iz oblasti maloletničke delinkvencije i pre svega pomoć i podršku pruža mladima i njihovim porodicama koji ispoljavaju određene probleme u ponašanju ili su bili u sukobu sa zakonom. 

advertocentar@gmail.com

Caritas Srbija

Beograd

Organizacija kroz “Savetovalište za povratnike” pruža podršku svima koji se na osnovu Sporazuma o readmisiji vraćaju u Srbiju kao matičnu zemlju. Među povratnicima vrlo često su i lica koja su u inostranstvu bili na izvršenju zatvorske kazne nakon čega su vraćeni u Srbiju. 

return-info@caritas.rs
011/391-26-12
064/886-68-03

Restart

Novi Sad

Organizacija Restart sprovodi različite aktivnosti koje su pre svega usmerene na pomoć i podršku zavisnicima od droga da se izbore sa zavisnošću. Kako je među bivšim osuđenim licima visok procenat onih koji su imali probleme sa zloupotrebom droga, ova organizacija pokreće aktivnosti usmerene na  pružanje postpenalne podrške.

restart.ns@gmail.com
064/86-81-323

Prevent

Novi Sad

Prevent je organizacija koja sprovodi različite aktivnosti posebno usmerene prema korisnicima droga i seksualnim radnicama. Kroz projekte “Smanjenje štete u Novom Sadu” i “Smanjenje štete u Beogradu” vrlo često dolazi u kontakt sa licima koja su bila na izvršenju kazne zatvora, zbog čega spada u organizacije članice koje pružaju određene oblike postpenalne podrške.

udruzenjeprevent@gmail.com 021/64-27-077
060/688-90-90

Nova +

Pančevo

Organizacija deluje u oblasti prevencije i podrške usmerene prema ranjivim grupama, prvenstveno korisnicima droga, seksualnim radnicama i osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, među kojima je značajan broj onih koji su bili na izvršenju kazne zatvora. Sprovode dobrovoljno savetovanje i testiranje na HIV/AIDS  (DPST), vrše podelu sterilnog pribora (Smanjenje štete), savetovanje o upotrebi droga, savetovanje o dostupnim socijalnim i zdravstvenim servisima, kao i pravno savetovanje

dropin@novaplus.rs
060/3006-117

Omladinski Savet Kruševac

Kruševac

Organizacija Omladinski savet Kruševac podršku pruža mladima koji se nalaze u vaspitno – popravnom domu u Kruševcu. Njihova podrška ogleda se kroz pripremanje ovih mladih za slobodu i uključivanje u tržište rada, a za mlade koji su sa teritorije Kruševca podršku pružaju i kada izađu na slobodu. 

officeosk@gmail.com

Posle Kiše

Kragujevac

Organizacija okuplja bivša osuđena lica, članove njihovih porodica, kao i stručnjake iz oblasti prava, psihologije, pedagogije i srodinih nauka koje mogu da učestvuju u pružanju postpenalne podrške. Prepoznati su u svom gradu, pre svega zbog dobrih rezultata rada, promocije prava bivših osuđenih lica ali i podrške koju pružaju ciljnoj populaciji. 

nvoposlekise2014@gmail.com

Psihozon

Sombor

Psihozon sprovodi različite aktivnosti u svjojoj lokalnoj zajednici, ali nakon dobre saradnje sa okružnim zatvorom u Somboru rodila se ideja o kreiranju aktivnosti usmerenih na pružanje postpenalne podrške. Ona se pre svega ogleda u pripremi osuđenih za slobodu u saradnji sa samim zatvorom, a u skladu sa svojim reusrsima pruža podršku i nakon stupanja na slobodu. 

psihozonsombor@yahoo.com 064/53-83-438

Šansa

Požarevac

Organizacija Šansa u okviru usluge iz sistema socijalne zaštite, Sociorehabilitacionog Kluba za mlade, realizuje uslugu tretmana za maloletne počinioce krivičnih dela kojima je izrečena vaspitna mera ili su prethodno upućeni u vaspitno – popravni dom u Kruševcu.

officesansa@gmail.com
062/527-467

Viktimološko društvo Srbije

Beograd

Organizacija Viktimološko društvo Srbije kroz svoj program pod nazivom ,,VDS info i podrška žrtvama” podršku pre svega pruža žrtvama krivičnog dela. Kako su žene počiniteljke krivičnih dela često i same žrtve, razvili su poseban program pripreme za otpust osuđenica i pružaju podršku u postpenalnom periodu ženama putem info linije. Razvili su i posebne smernice za žene koje odlaze na izvršenje kazne zatvora a koje su dostupne na ovom LINKU

vdsrbia@gmail.com
011/228-80-40
011/630-30-22