„Jačanje uloge civilnog sektora u postpenalnom sistemu“

Donator: Ministarstvo spoljnih poslvova Kraljevine Holandije – Ambasada Kraljevine Holandije kroz MATRA program

Trajanje projekata: 01.10.2019. – 31.03.2021.

Glavni cilj: Unapređenje sistema postpenane podrške u Srbiji.

Specifični ciljevi:

  1. Unapređenje sistema postpenalne podrške kroz veće uključivanje NVO u aktivnosti usmerene na bivša osuđena lica.

Glavne aktivnosti:

  1. Kreiranje standarda pružanje usluga postpenalne pomoći i podrške od strane organizacija koje su deo Mreže.
  2. Pozicioniranje Mreže kao tela za trening i obučavanje (licenciranje) svih organizacija koje žele da pružaju usluge iz domena postpenalne podrške, priznatog od strane Ministarstva pravde

 

2. Unapređenje saradnje zatvorskog sistema sa relevantnim činiocima u zajednici i NVO u procesu pripreme za otpust i postpenalne podrške osuđenim licima.

Glavne aktivnosti:

  1. Kreiranje Mentorskih programa pri organizacijama kao model direktne podrške bivšim osuđenim licima, tokom pripreme za otpust i postpenalnog perioda.
  2. Upoznavanje zaposlenih u službi tretmana sa mogućnostima saradnje sa NVO kao modelom sveobuhvatne pripreme za otpust bivših osuđenih lica.
  3. Unapređenje saradnje organizacija i institucija pod ingerencijom Ministarstva pravde, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministartva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravlja.
  4. Istraživanje ostale potrebe i propuste u sistemu koje se mogu nadoknaditi kroz resurse u zajednici.

„Podrška unapređenju reintegracije ranjivih osuđenika kroz program Mreže organizacija za postpenalni prihvat u Srbiji"

Donator: Misija OSCE u Srbiji

Trajanje projekata: 25.08.2020 – 25.12.2022.

Cilj projekta je da doprinese poboljšanju reintegracije osuđenika kroz podršku MOPPS-a u razvoju mentorskog postpenalnog programa za osuđenike u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS)

Aktivnost 1 – Uspostavljanje koordinacije između Mreže i UIKS

Aktivnost 2 – Stvaranje mentorskih timova u šest organizacija članica Mreže

Aktivnost 3 – Odabir korisnika programa mentorstva

Aktivnost 4 – Sprovođenje programa mentorstva – Projektom je predviđeno da se individualni mentorski rad odvija u periodu od septembra do decembra. Cilj je da se osuđenima pruži podrška, usmerena na individualne potrebe koje su utvrdili zatvorski službenici (vaspitači u svojim planovima za postpenalni prihvat)

Aktivnost 5 – Evaluacija sprovedenih aktivnosti u pilot programu kako bi se unapredio i što bolje uključio u rad sledeće godine.