Viktimološko društvo Srbije – postpenalni prihvat osuđenica

Viktimološko društvo Srbije – postpenalni prihvat osuđenica

Viktimološko društvo Srbije (VDS), pored ostalih aktivnosti, od svog osnivanja (1997. godine) zalaže se za poboljšanje položaja višestruko marginalizovanih žena koje se nalaze u zatvoru i to je jedan od razloga zašto ta kategorija čini značajnu ciljnu grupu rada službe VDS info i podrška žrtvama. Iako se pomoć i podrška ženama tokom izdržavanja kazne zatvora i nakon izlaska na slobodu pružaju od samog početka rada službe, podrška za ovu ciljnu grupu posebno je intenzivirana u periodu od 2011. do 2015. godine u okviru projekata „Ljudska prava žena u zatvoru – Zalaganje za žene žrtve nasilja koje se nalaze u zatvoru“ i „Promocija alternativnih sankcija i mera restorativne pravde“. Tokom navedenih projekata, otpočelo se sa redovnim odlascima u KPZ za žene, kako bi se razgovaralo sa osuđenicama i pružila im se psihosocijalna podrška. Pomoć i podrška pruženi su za 280 žena, tokom njihovog boravka u KPZ za žene u Požarevcu, a nekima od njih i nakon izlaska na slobodu. Takođe, razgovori sa osuđenicama i pružanje podrške činili su deo rada službe za tretman u okviru Zavoda, čime je VDS postalo prva nevladina organizacija koja je svoje aktivnosti realizovala na ovaj način. Ove aktivnosti su nastavljene i po okončanju projekata, kao deo redovnih aktivnosti službe VDS info i podrška žrtvama.

Takođe, tokom 2012. godine, VDS je realizovalo seriju radionica za dve grupe osuđenica, koje su bile usmerene na njihovo osnaživanje i pripremu za izlazak na slobodu. Posebna pažnja tokom radionica bila je posvećena prepoznavanju nasilja i načina zatvaranja ciklusa nasilja, kontroli besa, veštinama komunikacije, prepoznavanju društvenih resursa za postpenalni prihvat, kao i socijalnoj inkluziji osuđenica nakon izlaska iz zatvora. Ono što čini ovu vrstu radionica inovativnom je to da su tokom prve radionice, ali i tokom kasnijeg rada sa osuđenicama, mapirani problemi na koje osuđenice mogu da naiđu nakon izlaska na slobodu. To je bio osnov za pravljenje individualnih planova akcije za svaku od njih. Naime, za svaku osuđenicu je, zavisno od problema na koje je ona ukazala, VDS izradio plan akcije, odnosno koraka koje je potrebno preduzeti pre i nakon izlaska na slobodu. Tako su u individualne planove bile uključene informacije o tome kome i na koji način osuđenica treba da se obrati, kako da se zaštiti u slučaju nasilja, kako da pokrene postupak za vraćanje starateljstva nad decom, kako da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu i tome slično. Na taj način, nastojalo se da se prevaziđe nedostatak sistemskog rešenja u vezi sa pripremom osuđenica za izlazak iz zatvora i njihovu socijalnu reintegraciju i inkluziju.

U cilju informisanja osuđenica, u zatvoru je tada distribuirana brošura VDS-a „Šta treba da znate prilikom izlaska iz zatvora“, sa nizom korisnih informacija. Iz te brošure navodimo kraći isečak: „Kraj izdržavanja kazne je svakako momenat koji ste željno iščekivali tokom boravka u kazneno popravnom zavodu. Razloga za radost ima, ali sigurno da postoje brojna pitanja, dileme i nedoumice, koje mogu da Vas uznemiravaju i čine da se osećate nelagodno. Najčešća pitanja koja Vas mogu uznemiravati su vezana za način kako da predvidivi zatvorski život zamenite životom na slobodi koji sa sobom nosi neizvesnost vezanu za ponovno uspostavljanje kontakata sa porodicom i prijateljima, stanovanje, nalaženje posla i slično. Ova publikacija je namenjena svim ženama koje napuštaju Kazneno popravne zavode u Srbiji i ima za cilj da im da osnovne informacije koje im mogu biti od koristi u njihovim naporima da izgrade svoj život na slobodi. VDS Vam nudi: • Emotivnu podršku i osnaživanje prilikom povratka iz KPZ • Podršku vezanu za ponovno uspostavljanje kontakta sa decom, porodicom i prijateljima • Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite • Informacije vezane za pribavljanje dokumenata • Informacije vezane za prijavljivanje Nacionalnoj službi za zapošljavanje • Pomoć pri sastavljanju biografije za posao i pripremu za razgovor sa potencijalnim poslodavcem • Podršku u slučaju nasilja • Savete kako da izbegnete situacije u kojima bi Vi eventualno mogle da postanete nasilne prema drugima. Ukoliko Vam nešto od prethodno iznetog može koristiti ili ako ste usamljeni, teško se uklapate u novu sredinu ili imate neko specifično pitanje, pozovite nas telefonom ili nam pošaljite pismo. Naši kontakti su: Viktimološko društvo Srbije – VDS Ismeta Mujezinovica 26/1, 11 000 Beograd Tel: 011 228 8040, e-mail: vdsrbija@gmail.com, www.vds.org.rs.“

Mirjana Tripković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares